Timer | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar timer

C# Windows’un Boş Zamanını (Idle Time) Bulmak

22 March 2011 Yorum yapılmamış

Yazdığınız bir uygulamanın vakit alıcı bazı işlerini, Windows’un kullanılmadığı zamanlarda gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Yapmamız gereken, uygulamamızın, Windows’un kullanılmadığı zamanı anlayabileceği ve sayabileceği bir yönteme sahip olmasını sağlamak.

Böylece Windows belirli bir süre boyunca kullanılmadığında, uygulamamızın çeşitli görevleri başlatmasını sağlayabiliriz.

Windows’un kullanılmadığı süreyi ölçmek için, öncelikle son kullanıldığı zamanı bulmamız gerekmektedir.

İlk olarak, kodumuzun using kısmına System , System.Runtime.InteropServices ve System.Timers namespace‘lerini ekleyelim.

System.Runtime.InteropServices namespace’i Windows API‘lerini uygulamamıza eklememize yarayan sınıfları barındırmaktadır.

DllImport sınıfını kullanarak, user32.dll Windows API‘sinde yeralan GetLastInputInfo methodunu uygulamamıza ekleyebiliriz.

GetLastInputInfo method’u sayesinde ihtiyacımız olan, Windows’un son kullanılma zamanını alabileceğiz.

[DllImport("user32.dll")]
static extern bool GetLastInputInfo(ref LastInputInfo plii);

Toplam Kullanılma Zamanından, Son Kullanılma Zamanını çıkarttığımızda, Windows’un Kullanılmadığı Boş Zamanı bulmuş olacağız.

TimeSpan.FromMilliseconds(Environment.TickCount - info.dwTime)

GetLastInputInfo method’u parametre olarak LastInputInfo tipinde bir struct istemektedir.

public struct LastInputInfo
{
	public uint cbSize;
	public uint dwTime;
}

Uygulamamızın başlangıcında bir Timer oluşturuyoruz ve Elapsed olayında, Windows’un kullanılmadığı süreyi ekrana yazdırıyoruz.

Örnek uygulamanın tüm kodu;

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Timers;

public struct LastInputInfo
{
	public uint cbSize;
	public uint dwTime;
}

public class Program
{
	[DllImport("user32.dll")]
	static extern bool GetLastInputInfo(ref LastInputInfo plii);

	static LastInputInfo info = new LastInputInfo();

	public static TimeSpan GetInactiveTime()
	{
		if (GetLastInputInfo(ref info))
			return TimeSpan.FromMilliseconds(Environment.TickCount - info.dwTime);
		else
			return TimeSpan.Zero;
	}

	static void Main(string[] args)
	{
		info.cbSize = (uint)Marshal.SizeOf(info);

		Timer t = new Timer(1000);
		t.Start();
		t.Elapsed += delegate { Console.WriteLine(GetInactiveTime().ToString()); };

		Console.ReadLine();
	}
}

C# ile Network Activity Monitor yazalım

09 July 2010 4 yorum

Bilgisayarın network aktivitesini ölçmemiz gerektiğinde, bu görevi gerçekleştirecek bir yazılım geliştirebiliriz.

Yapmamız gereken Windows’un Performance Counter listesinden doğru sayaçları okumak. Bu yazımda böyle bir uygulama geliştireceğim.

Öncelikle bilgisayarda bulunan ağ arayüzlerinin listesini alalım;

string[] NetworkAdapter = new PerformanceCounterCategory("Network Interface").GetInstanceNames(); /// ağ arayüzlerinin listesi

Şimdi System.Diagnostics namespace’inde yeralan PerformanceCounter sınıfından yeni bir örnek çıkartıp, doğru sayaçlardan bilgi okuyabiliriz.

Bilgisayarın ağ üzerinden yaptığı download ve upload miktarını ölçmek için, Network Interface isimli Performance Counter‘ın Bytes Received ve Bytes Sent isimli sayaçlarını kullanacağız.

PerformanceCounter Download = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Received/sec", NetworkAdapter[1]);
PerformanceCounter Upload = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Sent/sec", NetworkAdapter[1]);

NetworkChange sınıfının static üyelerinden NetworkAvailabilityChanged event‘ine bir delegate method atayarak, bilgisayarın ağ bağlantı durumunda değişiklik olunca farketmesini sağlayabiliriz.

Yazdığımız uygulamada her 10 saniye’de bir bilgisayarın download ve upload miktarını ekrana yazacak olalım;

Timer t = new Timer(10000); /// 10 saniye

NetworkChange.NetworkAvailabilityChanged += delegate(object _sender, NetworkAvailabilityEventArgs _e) { /// network durumu değiştiğinde
	if (_e.IsAvailable) /// eğer network ulaşılabilir duruma geldi ise
	{
		t.Start(); ///başla
	}
	else
	{
		t.Stop(); /// dur
	}
};

Timer nesnesinin Elapsed event‘inde de ekrana download ve upload miktarı bilgilerini yazacağız;

t.Elapsed += delegate(object _sender, ElapsedEventArgs _e) {
	Console.WriteLine("Download : {0} kb.\t\tUpload : {1} kb.", Download.NextValue(), Upload.NextValue()); /// ekrana download & upload miktarını yaz
};

Örnek uygulamanın tüm kodu;

using System;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Timers;
using System.Diagnostics;

class Program
{
	static void Main(string[] args)
	{
		string[] NetworkAdapter = new PerformanceCounterCategory("Network Interface").GetInstanceNames(); /// network kartlarının listesi

		PerformanceCounter Download = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Received/sec", NetworkAdapter[1]);
		PerformanceCounter Upload = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Sent/sec", NetworkAdapter[1]);

		Timer t = new Timer(10000); /// 10 saniye
		t.Elapsed += delegate(object _sender, ElapsedEventArgs _e) {
			Console.WriteLine("Download : {0} kb.\t\tUpload : {1} kb.", Download.NextValue(), Upload.NextValue()); /// ekrana download & upload miktarını yaz
		};

		NetworkChange.NetworkAvailabilityChanged += delegate(object _sender, NetworkAvailabilityEventArgs _e) { /// network durumu değiştiğinde
			if (_e.IsAvailable) /// eğer network ulaşılabilir duruma geldi ise
			{
				t.Start(); ///başla
			}
			else
			{
				t.Stop(); /// dur
			}
		};

		t.Start();

		Console.ReadLine();
	}
}

C# ile Ping Uygulaması

12 January 2010 7 yorum

Windows komut satırından çağırabileceğiniz ping komutu ile kendi bilgisayarınızdan, networkünüzde bulunan diğer bilgisayarlara Ping atabilirsiniz.

Bazı durumlarda uygulamamıza ping yeteneği eklememiz gerekebilir. (Sunuculara erişilemediği anı yakalayıp, ilgili birimleri uyarmak gibi) Bu yazımda C# ile ping uygulaması yazacağız.

Hemen ekran görüntüsü ile başlayalım;

İlk başlangıç noktamız, MSDN’de şu sayfadan bilgilerine erişebileceğiniz Ping class’ı olacak. Ping class’ı, framework içerisinde System.Net.NetworkInformation namespace’i içerisinde yeralır.

private void btnPing_Click(object sender, EventArgs e)
{
	Ping p = new Ping();
	Timer t = new Timer() { Interval=1000 };
	t.Start();
	t.Tick += delegate(object _s, EventArgs _e) {
		PingReply pr = p.Send(txtAdres.Text);
		txtSonuc.Text += string.Format("Sonuç: {0}, {1} -> {2} ms.{3}", pr.Status.ToString(), pr.Address.ToString(), pr.RoundtripTime.ToString(), Environment.NewLine);
	};
}

Ping butonunun Click olayında, Ping ve Timer class’larından birer örnek oluşturuyoruz. Timer nesnesinin Tick olayında, Ping nesnesinin Send() method’unu çağırıyoruz, dönen sonucu PingReply sınıfında bir değişkene atıyoruz ve txtSonuc Textbox‘ında gösteriyoruz.

Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

.Net Framework’te Timer Class’ları Arasındaki Farklar

12 December 2009 3 yorum

BilgeAdam’da öğrencilerime WinForms anlatırken, kafalarının çok karıştığı konulardan biri de Timer nesnesidir.

Daha doğrusu Timer nesneleridir demeliyim. Çünkü .Net Framework’te Timer ismine sahip tam 3 tane class var;

  • System.Timers.Timer
  • System.Threading.Timer
  • System.Windows.Forms.Timer

System.Timers.Timer

Özellikle Multi-Threaded uygulamalarda tercih edilir. Thread-safe olduğu için, birden çok thread’den erişilebilir.

System.Timers.Timer t = new System.Timers.Timer(5000);
t.Elapsed += delegate(object _s, System.Timers.ElapsedEventArgs _e)
{
	MessageBox.Show("5 saniye geçti!..");
	t.Stop();
};
t.Start();

System.Threading.Timer

TimerCallBack delegate kullanarak, atanmış metodu çalıştırabilir. Metod, framework tarafından oluşturulan başka bir thread’de çalışır.

Timer nesnesi oluşturulduğu anda, çalışmaya başlar ve scope’tan çıkana kadar da çalışır. Durdurmak veya Başlatmak mümkün değildir.

Aşağıdaki örnekte 2.parametre (null), Callback method’a aktarılacak parametreyi gösterir.

3.parametre (1000), Timer nesnesi başlatılmadan önce beklenecek süreyi gösterir.

System.Threading.Timer t = new System.Threading.Timer(new System.Threading.TimerCallback(TimerTest), null, 1000, 5000);
private void TimerTest(object state)
{
	MessageBox.Show("5 saniye geçti!..");
}

System.Windows.Forms.Timer

Toolbox’ta gördüğümüz nesnedir. Windows Form ile aynı thread’de ve senkron olarak çalışır, böylece hiçbir UI operasyonunu bölmez.

System.Windows.Forms.Timer t = new System.Windows.Forms.Timer();
t.Interval = 5000;
t.Start();
t.Tick += delegate(object _s, EventArgs _e)
{
	MessageBox.Show("5 saniye geçti!..");
	t.Stop();
};

Daha ayrıntılı bilgi için MSDN’deki şu makaleyi okuyabilirsiniz.