Sort | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar sort

C# String Dizisini String Uzunluğuna Göre Sıralamak

19 August 2011 Yorum yapılmamış

Geliştirdiğimiz projelerde ekrana listeleyeceğimiz dizileri harf uzunluklarına göre sıralamak isteyebiliriz.

Bu makale ile, IEnumerable<string> tipinden değişkenlere bu özelliği nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz.

Öncelikle Extension Method‘umuzu static bir sınıf içerisine (ExtensionManager) yazmamız lazım;

public static class ExtensionManager
{
	public static IEnumerable<string> Sirala(this IEnumerable<string> Liste)
	{
		string[] strArray = Liste.ToArray<string>();
		Array.Sort(strArray, new Comparison<string>(delegate(string Kelime1, string Kelime2)
		{
			if (Kelime1 == null && Kelime2 == null)
			{
				return 0;
			}
			else if (Kelime1 == null)
			{
				return -1;
			}
			else if (Kelime2 == null)
			{
				return 1;
			}
			else
			{
				if (Kelime1.Length < Kelime2.Length)
					return -1;
				else if (Kelime1.Length > Kelime2.Length)
					return 1;
				else
					return Kelime1.CompareTo(Kelime2);
			}
		}));

		return strArray;
	}
}

Yukarıdaki kod’da Array sınıfının static Sort method’unu çağırıyoruz. Karşılaştırma koşulunu, ikinci parametre’de delegate method olarak yazıyoruz.

Kullanımı;

var Rakamlar = new List<string> { "12", "1", null, "2314", "55555", "123", "222" };

foreach (var Rakam in Rakamlar.Sirala())
{
	Console.WriteLine(Rakam);
}

Sonuç;

[null]
1
12
123
222
2314
55555
Uncategorized

Dizi oluşturma ve sıralama

12 March 2010 5 yorum

C# ile en basit dizi tanımlama yöntemi, değişken tipinin sonuna [] karakterlerini eklemektir.

Örnek :

int[] TekSayilar = { 3, 1, 9, 5, 7 };

string[] Ogrenciler = { "Engin", "Ahmet", "Mehmet", "Ali", "Veli" };

Dizileri sıralamak için, Array sınıfının static Sort() methodunu kullanabiliriz;

Array.Sort(TekSayilar);

Array.Sort(Ogrenciler);

Şimdi TekSayilar ve Ogrenciler dizilerindeki elemanları ekrana yazdırırsak;

foreach (int Sayi in TekSayilar)
	Console.WriteLine(Sayi);

foreach (string Ogrenci in Ogrenciler)
	Console.WriteLine(Ogrenci);

Dizilerdeki elemanların sıralanmış olduklarını görürüz.

Uncategorized

C# String Dizisini String Uzunluğuna Göre Sıralama

19 February 2010 Yorum yapılmamış

C# ile string dizisini elemanların uzunluğuna göre sıralama için aşağıdaki kod kullanılabilir;

private IList<string> SortStringLength(IList<string> arrString)
{
	string[] tmpString = arrString.ToArray<string>();
	Array.Sort(tmpString, new Comparison<string>(delegate(string str1, string str2)
	{
		if (str1 == null && str2 == null)
			return 0; ///iki değişkende null
		else if (str1 == null)
			return -1; ///birinci değişken null
		else if (str2 == null)
			return 1; ///ikinci değişken null
		else
		{
			if (str1.Length < str2.Length)
				return -1; ///birinci değişken daha kısa
			else if (str1.Length > str2.Length)
				return 1; ///ikinci değişken daha kısa
			else
				return str1.CompareTo(str2); ///iki değişken aynı uzunlukta, alfabetik sıralama yapılıyor
		}
	}));

	return tmpString;
}
string[] OrnekDizi = { "333", null, "1", "22", "12", "4444" };
OrnekDizi = (string[])SortStringLength(OrnekDizi);

foreach (string s in OrnekDizi)
    Console.WriteLine(s);

// Console Çıktısı:
// [null]
// 1
// 12
// 22
// 333
// 4444

Bu kodu kullanarak sıraladığınız string dizisinde, elemanlar önce uzunluklarına göre sıralanacaktır. Aynı uzunlukta olan elemanlar ise alfabetik dizilime göre sıralanacaktır.

Uncategorized