Convert | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar convert

Sql Server veritabanında en büyük 10 tablo

26 July 2010 Yorum yapılmamış

Sql Server‘da belli bir veritabanında en büyük tabloları bulmak için aşağıdaki sorguyu çalıştırabiliriz;

DECLARE @TabloBoyutlari TABLE (TabloAdi VARCHAR(50), SatirSayisi INT, AyrilmisAlan VARCHAR(50), KullanilanAlan VARCHAR(50), IndexBoyu VARCHAR(50), KullanilmayanAlan VARCHAR(50))

INSERT INTO @TabloBoyutlari
EXECUTE sp_MSforeachtable 'sp_spaceused [?]'

SELECT TOP 10 * FROM @TabloBoyutlari ORDER BY CONVERT(INT, REPLACE(AyrilmisAlan, ' KB', '')) DESC

Bu sorgu sayesinde ilgili veritabanındaki tabloların,

  • Tablo Adı
  • Satır Sayısı
  • MDF dosyasında ilgili tablo için ayrılmış alanın boyutu
  • MDF dosyasında ilgili tablo için ayrılmış alanın kullanılan boyutu
  • MDF dosyasında ilgili tablonun indexleri için ayrılmış alan
  • MDF dosyasında ilgili tablo için kullanılmayan alan

bilgilerine ulaşabiliriz.

İlgili tablo için aşağıdaki eşitlik her zaman doğrudur;

Kullanılan Alanı + Index Alanı + Kullanılmayan Alanı = Ayrılmış Alan

Benim bilgisayarımdaki AdventureWorks2008R2 örnek veritabanında yukarıdaki sorguyu çalıştırdığımda, şöyle bir sonuç alıyorum;

Sql Server - Veritabanında en büyük 10 tablo

Uncategorized

FileStream sınıfına Kaydet() ExtensionMethod’u yazalım

01 March 2010 Yorum yapılmamış

FileStream sınıfına yazacağımız Save() method’u sayesinde, aşağıdaki kodu kolaylıkla yazabilir olacağız. Üstelik bir tane de overload yazarak, varolan dosyanın üstüne yazmasını engelleyip, yeni bir dosya adı oluşturup yazma işlemine devam ettirebileceğiz.

fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti");

Eğer aynı kodu, ikinci bir boolean parametreye true değeri vererek çağırırsak, klasörde dosya_adi.uzanti dosyası varsa dosya_adi[1].uzanti dosyasına yazmayı deneyecek, eğer bu dosya da varsa, dosya_adi[2].uzanti dosyasına deneyecek, vs..

fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti", true);

İşte kodumuz;

namespace ExtensionManager
{
	public static class Extensions
	{
		public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin)
		{
			return Dosya.Kaydet(Dizin, false);
		}

		public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin, bool UstuneYaz)
		{
			int DosyaSayac = 1;

			string _Dizin = Path.GetDirectoryName(Dizin);

			if (!Directory.Exists(_Dizin))
				Directory.CreateDirectory(_Dizin);

			int DosyaBoyu = Convert.ToInt32(Dosya.Length);
			string DosyaAdi = Path.GetFileName(Dosya.Name);

			Byte[] b = new Byte[DosyaBoyu];
			Dosya.Read(b, 0, DosyaBoyu);

			string root = Path.GetDirectoryName(Dizin) + "\\" + Path.GetFileNameWithoutExtension(Dizin);

			while (!UstuneYaz && File.Exists(Dizin))
				Dizin = root + "[" + DosyaSayac++.ToString() + "]" + Path.GetExtension(Dizin);

			File.WriteAllBytes(Dizin, b);

			return Path.GetFileName(Dizin);
		}
	}
}
Uncategorized

Sql Server’da Random Sayı Üretmek

27 February 2010 2 yorum

C# tarafında rastgele sayıya ihtiyacımız olduğunda Random class’ından yeni bir nesne üretip kullanabiliyoruz. Eğer rastgele sayıya Sql tarafında ihtiyacımız olursa yapmamız gereken, RAND() fonksiyonunu kullanmaktır.

RAND() fonksiyonu ile ilgili detaylı bilgiye MSDN‘de yeralan şu makaleden ulaşabilirsiniz.

RAND([seed]) fonksiyonu parametre olarak seed değeri alabilir ve geriye float tipinde sonuç döner.

seed parametresi int, smallint veya tinyint tipinde olabilir.

RAND() fonksiyonu aynı seed değeri ile her çalıştırıldığında aynı “rastgele” sayıyı döndürür. Eğer seed verilmezse, Sql Server rastgele bir seed değeri atayarak, “rastgele” sayı oluşturur.

Eğer RAND() fonksiyonundan float tipinde noktalı sayı değil, int tipinde tamsayı dönmesini istiyorsak, basit bir convert işlemine tabi tutabiliriz;

SELECT CONVERT(INT, RAND() * 100)
Uncategorized

C# String’i Title Case’e (Kelimelerin Baş Harfleri Büyük Gerisi Küçük) Çevirme

25 January 2010 10 yorum

.Net Framework içerisinde string.ToUpper() ve string.ToLower() fonksiyonlarını kullanarak string değişkenin içeriğini BÜYÜK ve küçük harfe çevirebiliyoruz.

Metni Upper Case (Tümü Büyük Harfler) ve Lower Case (Tümü Küçük Harfler) formatlamak haricinde Title Case (Kelimelerin Baş Harfleri Büyük Gerisi Küçük) çevirmek yaygın kullanılan başka bir formattır.

string sınıfına bir Extension Method yazarak bu özelliğe sahip olmasını sağlayabiliriz. Extension Method‘u yazarken bilmemiz gereken ilk şey, ToTitleCase() method’unun TextInfo sınıfında yer aldığıdır. TextInfo sınıfına CultureInfo sınıfının CurrentCulture özelliğinden ulaşabiliriz.

public static class ExtensionManager
{
	public static string ToTitleCase(this string Text)
	{
		return CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(Text);
	}
}

Artık projemiz içerisinde herhangi bir yerde string değişkenimizin ToTitleCase() method’unu kullanabiliriz.

private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
	string AdSoyad = "engin polat".ToTitleCase();
}

Yukarıdaki kod parçası çalıştığı zaman, AdSoyad değişkeninin içeriği Engin Polat olacaktır.

Not : CultureInfo sınıfının CurrentCulture özelliğinden TextInfo sınıfının özelliklerine eriştiğimiz için, bilgisayarınızda kullandığınız dile göre sonuç farklılık gösterebilir.

Uncategorized